• ساده

   هزار تومان 150 سالانه
   • 10GB فضای دیسک
   • 50GB ترافیک ماهانه
   • نامحدود پایگاه داده
   • نامحدود ایمیل
   • سرور اروپا
   • کنترل پنل Cpanel
  • استاندارد

   هزار تومان 250 سالانه
   • 25GB فضای دیسک
   • 200GB ترافیک ماهانه
   • نامحدود پایگاه داده
   • نامحدود ایمیل
   • سرور اروپا
   • کنترل پنل Cpanel
  • تجاری

   هزار تومان 500 سالانه
   • 100GB فضای دیسک
   • 500GB ترافیک ماهانه
   • نامحدود پایگاه داده
   • نامحدود ایمیل
   • سرور اروپا
   • کنترل پنل Cpanel
  • حرفه ای

   هزار تومان 700 سالانه
   • 250GB فضای دیسک
   • 2000GB ترافیک ماهانه
   • نامحدود پایگاه داده
   • نامحدود ایمیل
   • سرور اروپا
   • کنترل پنل Cpanel